นิปเปิ้ล

อุปกรณ์ PVC

PVC 3/4^
PVC 1/2^
เหล็กใน-ใน 1/2^
เหล็กนอก-นอก 3/8^
เหล็กนอก-นอก 3/4^
เหล็กนอก-นอก 1/2^

Loading